UŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA

– všeobecné obchodné podmienky – ochrana osobných údajov – GDPR –

PREAMBULA

Táto Zmluva sa uzatvára medzi:

 • Digital future spoločnosť s ručením obmedzeným založená na Slovensku a registrovaná v obchodnom registri:

Digital future s. r. o  Cínová 1268/7 Košice – mestská časť Barca 040 17  Vložka číslo:  48111/V  IČO: 52 892 310

ďalej ako „Digital future“ (a podľa kontextu  „my“, „naše“ alebo „nám“);

a

(2) Vami, ako užívateľom, ktorému bude Digital future  poskytovať služby („Užívateľ“, „Vy“, „Váš“ podľa kontextu);

Digital future  a Užívateľ ďalej spolu ako „Strany“ a každý samostatne ako „Strana“.

Prosím, pozorne si túto Zmluvu prečítajte. Na základe registrácie, ktorá Vám umožní otvoriť a používať účet prostredníctvom https:/digitalfuture.sk, alebo ktorejkoľvek z našich prepojených web stránok alebo mobilných aplikácií (ďalej spolu ako „Digital future Stránka“), a zakliknutím akceptačného tlačidla, výslovne potvrdzujete, že ste si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej a prijali ju, vrátane Zásad Ochrany Osobných Údajov, a prejavujete svoj súhlas byť právne viazaný a riadiť sa všetkými ustanoveniami a podmienkami tejto Zmluvy uvedenými nižšie.

Táto zmluva upravuje Vaše používanie Digital future služieb, ktoré poskytuje Digital future  prostredníctvom Digital future Stránky. Potvrdzujete, že Digital future  Služby používate na základe Vášho vlastného uváženia, na Vaše riziko a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Upozornenia

Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce upozornenia na riziká.

 1. Obchodovanie s reálnymi alebo virtuálnymi menami, a teda aj kryptomenami, zahŕňa značné riziko. Ceny môžu a aj kolíšu. Kvôli tomuto kolísaniu cien, môže hodnota Vášho majetku kedykoľvek stúpnuť alebo klesnúť. Akákoľvek mena – reálna či virtuálna – môže byt predmetom značných výkyvov v jej hodnote, dokonca sa môže stať bezcennou. Existuje značné riziko, že v dôsledku kúpy, predaja alebo prevodu akejkoľvek kryptomeny na trhu dôjde k stratám.
 2. Cena alebo hodnota kryptomeny sa môže kedykoľvek veľmi rýchlo zvýšiť alebo znížiť, dokonca aj padnúť na nulu. Riziko straty pri obchodovaní alebo držaní kryptomien je značné, a môže vyústiť do straty celej Vašej investície.
 3. Výmena kryptomien nesie taktiež osobitné riziká, ktoré sa zvyčajne netýkajú oficiálnych mien alebo peňazí. Na rozdiel od väčšiny mien, ktoré sú centralizované a kryté vládou alebo iným ústredným orgánom, alebo komoditami ako napríklad zlato, kryptomena predstavuje jedinečný typ aktíva, ktorý je krytý technológiou a dôverou komunity. Neexistuje žiadny ústredný orgán či autorita, ktorá by prijímala opatrenia na ochranu hodnoty kryptomeny alebo v prípade krízy vydala väčšie množstvo meny.
 4. Namiesto toho, kryptomeny predstavujú zatiaľ do značnej miery neregulovaný celosvetový systém, ktorý je systémom digitálnym, decentralizovaným a čiastočne autonómnym a ktorý sa spolieha na peer-to-peer vytváranie sietí a kryptografiu na zabezpečenie integrity.
 5. Existuje riziko, že ponuka alebo používanie kryptomien môžu byť na základe právneho predpisu zakázané. Technológie DLT alebo blockchain umožňujú nové formy interakcie a je možné, že určité jurisdikcie budú aplikovať existujúcu alebo príjmu novú právnu úpravu zameranú na aplikácie založené na blockchain technológii alebo regulujúcu predaj kryptomien. Digital future môže prestať pôsobiť v určitej jurisdikcii v prípade, ak prijatie právnej úpravy alebo zmeny v právnych predpisoch zapríčinia, že pôsobiť v takej jurisdikcii a/alebo používať kryptomeny bude nelegálne alebo bude komerčne nevýhodné získať potrebné regulatórne oprávnenia na pôsobenie v takej jurisdikcii.
 6. Výmeny kryptomien môžu byť náchylné na iracionálne (alebo racionálne) bubliny alebo stratu dôvery, ktorá môže znížiť dopyt v porovnaní s ponukou. Napríklad, dôvera v ktorúkoľvek kryptomenu môže skolabovať kvôli nečakaným zmenám zavedeným vývojármi softvéru alebo inými, vytvoreniu lepších konkurenčných alternatívnych mien, zásahu vlády alebo v dôsledku technických problémov (t.j.) v prípade ohrozenia anonymity systému, straty alebo ukradnutia peňazí, kyberútoku alebo ak je vláda schopná zabrániť akýmkoľvek transakciám).
 7. Môžu existovať aj ďalšie riziká, ktoré nie sú v tejto Zmluve identifikované a ani predvídané. Digital future Vám ponúka investičnú príležitosť vo vzťahu ku kryptomenám s najvyššou trhovou kapitalizáciou podľa referencií vychádzajúcich zo špecifického pomeru, ktorý v danom čase je pevne stanovený. Vaše investície budú konvertované a uchovávané v kryptomenách takým spôsobom, že hodnota Vášho portfólia kryptomien sa aproximuje priamo úmerne k proporcii rastu alebo zníženiu hodnoty trhu kryptomien ako celku. Podľa ustanovení a podmienok tejto Zmluvy Vám Digital future s poskytuje nasledujúce služby:

1.1 Digital Future Služby

Digital Future  prevádzkuje a poskytuje balancovaný pomer, ktorého účelom je zachovať portfólio top kryptomien (usporiadané podľa Digital future pomeru po vylúčení Blacklistu Kryptomien) všetkých užívateľov Digital Future Služieb. Neutrálny Pomer sa rebalansuje ak je to účelné ( vyvažuje ) pri každom vstupe nového užívateľa, každom navýšení alebo znížení investície existujúceho užívateľa alebo pri výstupe existujúceho užívateľa. Pomer kryptomeny je závislý výlučne na aktuálnej cene a dostupnosti každej Kryptomeny v obehu. Portfólio Kryptomien každého užívateľa, obsahujúce Kryptomeny získané na základe Digital Future  pomeru, je následne rebalansované, aby sa priblížilo Neutrálnemu Pomeru prostredníctvom nepretržitých peer-to-peer virtuálnych výmen na zero-sum báze, poháňaných investíciami nových alebo existujúcich užívateľov alebo ich výbermi. Tieto pohyby sú kontinuálne a nedotknú sa hlavných kryptomien v portfóliu užívateľa, ktorých podiel je viac ako 5%.

1.2 Digital Future  Konverzné Služby

Digital Future  Vám poskytuje službu konverzie Kryptomien, ktorá Vám umožňuje investovať do Kryptomien, a čiastočne alebo v plnom rozsahu pri Vašom exite ( výbere )Kryptomeny zameniť za peniaze („Digital Future  Konverzné Služby“).

1.3 Digital Future  Úschovné Služby

Privátne kľúče ku Kryptomenám („Privátne Kľúče“) sú uložené offline vo forme papierových peňaženiek, t.j. fyzické úložisko dát typu cold storage, ktoré drží Digital Future  v zabezpečených trezoroch („Papierové Peňaženky“). Digital Future  taktiež uschováva Hardvérové  Peňaženky v bezpečných trezoroch, avšak bez súhlasu a výslovného pokynu Užívateľa podľa tejto Zmluvy, Digital Future  nie je oprávnená inak disponovať s kryptomenami, než je uvedené v tejto zmluve.

Digital Future  Služby, Digital Future  Konverzné Služby a Digital Future  Úschovné Služby ďalej spolu ako „Digital Future  Služby“.

2 Digital Future  PROFIL

2.1 Registrácia

Aby ste mohli využívať Digital Future  Služby, musíte si zriadiť účet na Digital Future  Stránke („Digital Future  Profil“), a to (i) poskytnutím a vyplnením Vašej e-mailovej adresy (Vaše užívateľské meno) a nastavením Vášho hesla, a (ii) zakliknutím akceptačného tlačidla, ktorým potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijímate túto Zmluvu a Zásady Ochrany Osobných Údajov. V tejto fáze máte status „registrovaný užívateľ“.

2.2 Potvrdenie

Po úspešnej registrácii podľa odseku 2.1 vyššie, Vám bude doručený potvrdzujúci e-mail obsahujúci prihlasovací link, kliknutím na ktorý vstúpite do klientskej zóny na Digital Future  Stránke („Klientská Zóna“). V tejto fáze máte status „potvrdený užívateľ“.

2.3 Digital Future  Profil

Vo Vašom Digital Future  Profile máte možnosť kliknúť na príslušné tlačidlo „moj profil “, a budete presmerovaný na formulár, v ktorom vyplníte Vaše meno, priezvisko a krajinu Vášho pobytu, resp. sídla („Registračný Formulár“). Ďalej budete notifikovaný o nasledujúcich skutočnostiach:

 • v súčasnosti Digital Future Služby nie sú z regulatórnych dôvodov dostupné pre amerických užívateľov;
 • Investícia (ako je tento pojem definovaný nižšie) musí byť zrealizovaná bankovým prevodom z bankového účtu majiteľa, ktorého identifikačné údaje korešpondujú s menom a priezviskom vyplneným v Registračnom formulári;
 • finančné prostriedky získané výmenou Kryptomien na peniaze je možné vyplatiť užívateľovi len prostredníctvom rovnakej platobnej metódy bezhotovostne a len na rovnaký bankový účet, ktorý bol použitý pri prevode Investície na Digital Future Bankový účet (ako je tento pojem definovaný nižšie); Po kliknutí na check-box nachádzajúci sa pod touto notifikáciou, budete automaticky presmerovaný na platobné údaje ohľadom bankového účtu Digital Future („Digital Future Bankový účet“), na ktorý je potrebné previesť finančné prostriedky predstavujúce Vašu Investíciu. V prípade presiahnutia Vašej investície nad 1 000 eur, budeme od Vás požadovať doplňujúce KYC informácie na účely overenia Vašej identity a posúdenia podnikateľského rizika v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí („Osobný Informačný Formulár“), a to Vašu adresu (prípadne máte možnosť zmeniť meno a priezvisko vyplnené v Registračnom Formulári) a kópiu (i) Vášho pasu alebo občianskeho preukazu a (ii) potvrdenia o pobyte (t.j. zadná strana občianskeho preukazu, v prípade že obsahuje adresu bydliska, faktúru za energie alebo výpis z registra obyvateľov). Po poskytnutí dokumentov potvrdzujúcich Vašu identitu, schválime otvorenie Vášho účtu alebo si od Vás vyžiadame ďalšie informácie. V prípade zistenia že boli nám poskytnuté  nepravdivé údaje pri registrácii sme oprávnený vám okamžite a nenávratne zrušiť Digital Future účet.

2.4 Overenie Vašej Identity

Na účely overenia Vami poskytnutých informácií prostredníctvom Registračného Formulára a/alebo Osobného Informačného Formulára pri registrácii Digital Future  Profilu, nás týmto oprávňujete, vykonávať zistenia, či už priamo alebo prostredníctvom tretích osôb, ktoré považujeme za nevyhnutné na overenie Vašej identity, alebo na Vašu/našu ochranu pred podvodom, praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo akýmkoľvek iným finančným trestným činnom. Ďalej týmto potvrdzujete a súhlasíte, že Vaše osobné informácie môžu byť sprístupnené agentúram a orgánom úverových referencií, prevencie podvodu alebo finančných trestných činov, a že tieto agentúry a orgány môžu v plnom rozsahu odpovedať na naše žiadosti. Z času na čas, Digital Future  môže angažovať tretie osoby, aby napomáhali v rôznych aspektoch poskytovania Digital Future  Služieb. Potvrdzujete a súhlasíte, že používanie Digital Future  Služieb môže vyžadovať zdieľanie Vašich informácií s týmito tretími osobami, ktoré môžu požadovať preveriť Vaše oprávnenie používať Digital Future  Služby podľa ich vlastných postupov. Poskytnutím týchto alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré môžu byť požadované, zároveň potvrdzujete, že informácie sú pravdivé, presné a/alebo úplné a taktiež súhlasíte, že poskytnuté informácie budete v prípade ich zmeny aktualizovať, a že nás odškodníte a ochránite od akéhokoľvek nároku v prípade, že niektorá z poskytnutých informácií je alebo sa stane nepravdivou, nepresnou a/alebo neúplnou.

2.5 Spôsobilosť

Aby ste mohli využívať Digital Future  Služby, musíte mať minimálne osemnásť (18) rokov. Vaše oprávnenie využívať Digital Future Služby taktiež závisí od krajiny Vášho pobytu („Zoznam Spôsobilých Krajín“). V prípade, že krajina Vášho pobytu, resp. sídla, nie je v čase Vašej registrácie na Digital Future  Stránke zahrnutá v Zozname Spôsobilých Krajín, informujeme Vás o tom prostredníctvom e-mailu. Taktiež Vás budeme informovať o zaradení krajiny Vášho pobytu, resp. sídla, do Zoznamu Spôsobilých Krajín.

2.6 Ochrana Vášho Digital Future  Profilu

Vy zodpovedáte za zachovanie dôvernosti Vášho hesla a prístupových údajov k Digital Future Profilu. Za účelom zvýšenia bezpečnosti Vášho Digital Future  Profilu, Vám Digital Future  môže ponúknuť autorizáciu druhej úrovne prostredníctvom Vášho mobilného zariadenia (SMS alebo podporované overovanie hesla, aplikácia Google Authenticator).

2.7 Potrebné Zariadenia

Na účely prístupu na Digital Future  Stránku a používanie Digital Future  Služieb, musíte mať potrebné zariadenie smartphone, tablet alebo notebook). Výlučne Vy zodpovedáte za obstaranie, udržiavanie a zabezpečenie kompatibility so softvérom, hardvérom, elektrických a ďalších fyzických požiadaviek na používanie FUMBI Služieb, vrátane, nie však výlučne, telekomunikačných pripojení a pripojení umožňujúcich prístup na internet a k linkom, internetových prehliadačov alebo iného vybavenia a programov potrebných na používanie Digital Future  Služieb. Digital Future  Služby sú priamo prístupné prihlásením sa do Vášho Digital Future  Profilu na Digital Future  Stránke.

2.8 Naše Právo na Odmietnutie

Vyhradzujeme si právo odmietnuť pre Vás otvoriť Digital Future Profil, a to aj bez uvedenia dôvodu.

3 PODMIENKY Digital Future  KONVERZNÝCH SLUŽIEB

Digital Future  Vám umožňuje získať Kryptomeny prostredníctvom konverzie Vašich finančných prostriedkov na Kryptomeny.

3.1 Financovanie

Za podmienky dodržania Investičných Limitov, keď sa rozhodnete investovať do Kryptomien, ste povinný uhradiť voliteľnú sumu finančných prostriedkov denominovaných v mene Euro na Digital Future  Bankový Účet formou bankového prevodu alebo akejkoľvek inej platobnej metódy dostupnej na Digital Future  Stránke („Investícia“).

3.2 Nákup Kryptomien

Ako náhle Digital Future  , ktorá koná ako priamy zástupca v mene a na účet Užívateľa, obdrží Investíciu, Digital Future  spracuje Investíciu jej konvertovaním na Kryptomeny a Užívateľove Kryptomeny budú zobrazené vo Digital Future  Profile v priebehu piatich (5) nasledujúcich Pracovných Dní. Kryptomeny, ktoré Digital Future  nadobudne vo Vašom mene a na Váš účet, budú prevedené na verejné adresy Papierových alebo hardvérových Peňaženiek a zobrazené vo Vašom Digital Future  Profile a Vy budete vlastníkom/držiteľom takýchto Kryptomien. Prevod sa uskutoční najbližší Pracovný Deň po tom, ako Digital Future sfinalizuje transakciu.

3.3 Odvolanie

Prevodom Investície na Digital Future  Bankový Účet nám udeľujete súhlas a dávate inštrukciu, aby sme obdržanú Investíciu konvertovali na Kryptomeny, bez možnosti odvolať takýto Váš súhlas a inštrukciu, nakoľko hodnota Kryptomien a súvisiace Digital Future  Služby, ktoré poskytujeme, sú závislé od fluktuácie cien na burzách Kryptomien, ktoré Digital Future  nemôže ovplyvniť a môže nastať v akomkoľvek okamihu.

3.4 Výber

Po uplynutí Minimálnej Doby Držby podľa zakúpeneho investičného balíčka služieb, ste oprávnený v plnom rozsahu speňažiť Kryptomeny zobrazené vo Vašom Digital Future  Profile („Výber“). Ste oprávnený speňažiť Vaše Kryptomeny zobrazené vo Vašom Digital Future  Profile prostredníctvom Výberu a to za predpokladu, že sa hodnota Kryptomien, ktoré žiadate speňažiť rovná alebo prekračuje Limit a zostávajúca hodnota Vašej Investície je minimálne vo výške 50 EUR (slovom: päťdesiat euro). V tejto súvislosti si prosím pozrite taktiež odsek 4.4 tejto Zmluvy. Vložením hesla a kliknutím na tlačidlo „pokračovať“, bude Výber spracovaný. Po odpočítaní splatných Digital Future  Poplatkov, finančné prostriedky získané z Vašich Kryptomien, ktoré boli konvertované Digital Future  na peňažnú hodnotu (denominovanú v mene Euro), budú prevedené na bankový účet, ktorý ste nám poskytli, a z ktorého bola zaslaná prvotná investícia. Tento prevod Digital Future  uskutoční v priebehu Piatich (5) nasledujúcich Pracovných Dní.

4 PODMIENKY Digital Future  ÚSCHOVNÝCH SLUŽIEB

4.1 Prístup do Digital Future  Profilu

Digital Future  Stránka prevádzkuje Digital Future  . Do Vášho Digital Future  Profilu by ste mali mať prístup kedykoľvek, za účelom kontroly informácií o Vašich Kryptomenách, novej investície alebo speňaženia Vašich Kryptomien. Digital future Profil Vám umožňuje sledovať zostatky Vašich Kryptomien a históriu transakcií, vrátane (i) hodnoty každej Kryptomeny zahrnutej vo Vašom Portfóliu Kryptomien, (ii) histórie posledných peer-to-peer výmen Kryptomien a (iii) prehľadu všetkých nami účtovaných poplatkov a distribuovaných odmien. Digital Future  je oprávnená obmedziť Vám prístup do Vášho Digital Future  Profilu, ak má dôvodné podozrenie, že takéto obmedzenie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu s programom a postupmi Digital Future  na predchádzanie praniu špinavých peňazí alebo akýmikoľvek požiadavkami stanovenými platnými právnymi predpismi.

4.2 Úschova

Z bezpečnostných dôvodov sú Privátne Kľúče k Vašim Kryptomenám uložené v Papierových alebo hardvérových Peňaženkách, ktoré má v držbe Digital Future  . Papierové a hardvérové Peňaženky predstavujú jeden z najbezpečnejších spôsobov na uschovanie Privátnych Kľúčov. Digital Future  bude Papierové alebo hardvérové Peňaženky uschovávať a budú uložené v zabezpečených trezoroch. Digital Future  týmto uznáva a súhlasí, že držba Papierových alebo Hardvérových Peňaženiek je len úschovou. Digital Future  týmto ďalej potvrdzuje, že Užívateľove Kryptomeny nepredstavujú žiadnu majetkovú hodnotu v súvahe Digital Future  , a že Užívateľove Kryptomeny budú v databáze Digital Future  vždy identifikovateľné ako uschovávané pre Užívateľa.

4.3 Povinnosti Digital Future 

Povinnosti Digital Future  zahŕňajú nasledovné:

4.3.1 Bezpečnosť Papierových alebo Hardverových Peňaženiek

Digital Future  vynaloží všetko úsilie, aby boli Papierové alebo Hardvérové Peňaženky v bezpečnej úschove. Všetky Privátne Kľúče musia byť:

(i) v Papierových a Hardvérových Peňaženkách, ktoré sú uložené v zabezpečených trezoroch pod neustálou kontrolou Digital Future  , a

(ii) príslušne označené ako držané pre užívateľov.

4.3.2 Uchovávanie Záznamov

Digital Future  uchováva primerané záznamy ohľadom Digital Future  Úschovných Služieb a Papierové alebo Hardvérové  Peňaženky sú vhodne označené ako držané pre užívateľov. Všetky záznamy vedené podľa tohto odseku uchováva Digital Future  po dobu vyžadovanú platnými právnymi predpismi, po uplynutí ktorej bude uchovávanie týchto záznamov na vlastnom uvážení Digital Future

4.4 Zrušenie Digital Future  Úschovných Služieb

Ste oprávnený zrušiť Digital Future  Úschovné Služby a vybrať všetky Vaše Kryptomeny ktoré budú konvertované do EUR a zaslané na účet uvedený a overený vo Vašom profile.  Zakliknutím príslušného tlačidla („Žiadosť o Výplatu – Zrušenie Úschovy ). Vzhľadom k tomu, že dôjde k výberu všetkých Vašich Kryptomien a zrušeniu Digital Future  Úschovných Služieb, Digital Future  zruší taktiež Váš Digital Future  Profil.

5 PODMIENKY Digital Future  IP SLUŽIEB

5.1 Digital Future  pomer

Digital Future pomer je sieťový proces, ktorého cieľom je zachovať Portfólio Kryptomien všetkých užívateľov Digital Future  Služieb blízko k Neutrálnemu Pomeru („Digital Future  pomer“). Digital Future  pomer pozostáva z nasledovných fáz:

(a) určenie Blacklistu Kryptomien;

(b) Voľba Kryptomien;

(c) Zmeny v Portfóliu Kryptomien;

(d) Nastavenie Pomeru Kryptomien;

(e) Virtuálne P2P Výmeny.

5.2 Fázy Digital Future  pomer

5.2.1 Určenie Blacklistu Kryptomien

Z času na čas Digital Future  IP určí, ktoré kryptomeny nespĺňajú kritéria bezpečnosti a náležitej starostlivosti. Zoznam takýchto Kryptomien („Blacklist Kryptomien“) bude pravidelne aktualizovaný, avšak Digital Future  IP negarantuje, že Blacklist Kryptomien predstavuje úplnú ochranu pred kryptomenami s nízkou kvalitou. Pri určovaní alebo aktualizovaní Blacklistu Kryptomien, Digital Future  IP berie do úvahy nasledovné kritériá:

(i) kryptomena je podozrivá z podvodu (t.j. tzv. pump & dump schémy, pyramídové schémy, vysoko agresívny marketing) alebo podpory trestných aktivít a nemôže byť zaradená do portfólia s ohľadom na náležitú starostlivosť;

(ii) hodnota jednotky kryptomeny je obmedzená definovaním meny; alebo neobmedzené uvádzanie do obehu vydavateľom,

(iii) kryptomena nemá k dispozícií offline cold storage metódu uschovania vo forme papierových peňaženiek. Okrem vyššie uvedených kritérií, Digital Future  nehodnotí Kryptomeny ani ich rastový potenciál a taktiež si nevyberá Kryptomeny na základe akýchkoľvek očakávaní.

5.2.2 Voľba Kryptomien

Digital Future  IP určí, koľko Kryptomien bude zahrnutých v portfóliu na základe technických a iných požiadaviek („Rozsah Portfólia“ alebo „N“). Rozsah Portfólia nebude nikdy obsahovať menej ako dve (2) Kryptomeny a v budúcnosti sa predpokladá, že počet Kryptomien sa zvýši na najmenej desať (10) Kryptomien. Portfólio bude obsahovať top N Kryptomeny podľa trhovej kapitalizácie po vylúčení Blacklistu Kryptomien („Voľba Kryptomien“). Voľba Kryptomien sa bude vykonávať pri každom vstupe nového užívateľa, zvýšení alebo znížení investície existujúceho užívateľa alebo pri exite existujúceho užívateľa.

5.2.3 Zmeny v Portfóliu Kryptomien

V prípade, že aktuálna Voľba Kryptomien obsahuje odlišné Kryptomeny ako predchádzajúca Voľba Kryptomien, môže vzniknúť potreba predať niektoré z Kryptomien alebo nakúpiť nové. Toto sa môže stať najmä v prípade, ak:

(i) sa niektoré z Kryptomien v Portfóliu dostanú na Blacklist Kryptomien, alebo

(ii) sa hodnota niektorých Kryptomien v Portfóliu zníži v porovnaní s ostatnými Kryptomenami a takéto Kryptomeny vypadnú z Rozsahu Portfólia v dôsledku ich nahradenia inými, alebo

(iii) sa zmení Rozsah Portfólia.

5.2.4 Výpočet Neutrálneho Pomeru

Neutrálny Pomer znamená, že hodnota Investície každého užívateľa denominovaná v mene Euro sa pohybuje priamo úmerne k celkovej trhovej kapitalizácií Kryptomien zahrnutých v Portfóliu pri akejkoľvek kombinácií jednotlivých pohybov cien daných Kryptomien („Neutrálny Pomer“). Digital Future prepočíta Neutrálny Pomer pri každej Voľbe Kryptomien. Portfólio každého užívateľa bude rebalansované, aby sa priblížilo Neutrálnemu Pomeru prostredníctvom Virtuálnych P2P Výmen.

5.2.5 Virtuálne P2P Výmeny

V prípade vstupu nového užívateľa alebo zvýšenia investície existujúceho užívateľa, Digital Future  konvertuje hodnotu novej Investície do Kryptomien potrebných na opätovné rebalansovanie Portfólia všetkých existujúcich užívateľov podľa výpočtov Digital Future . Následne sú Kryptomeny nového užívateľa vymenené s Kryptomenami všetkých ostatných užívateľov tak, že Portfólio každého užívateľa je rebalansované. V prípade exitu existujúceho užívateľa alebo zníženia investície existujúceho užívateľa, si všetci zostávajúci užívatelia vymenia svoje Kryptomeny s exitujúcim užívateľom tak, že nadbytočné Kryptomeny na základe postupov podľa odsekov 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4 budú prevedené exitujúcemu užívateľovi, pričom potrebné Kryptomeny budú nadobudnuté od exitujúceho užívateľa. Virtuálne P2P Výmeny sú vždy na báze nulového súčtu („zero-sum basis“) denominované v mene Euro. Vy, ako Užívateľ, týmto výslovne splnomocňujete (i) Digital Future na výpočet Virtuálnych P2PVýmen a (ii) Digital Future  na realizáciu Virtuálnych P2P Výmen vypočítaných Digital Future vo Vašom mene. Toto splnomocnenie môžete kedykoľvek odvolať, avšak toto odvolanie spôsobí okamžité zrušenie Vášho Digital Future  Profilu v súlade s článkom 9 tejto Zmluvy.

5.3 Duševné Vlastníctvo

Podpisom tejto Zmluvy súhlasíte a potvrdzujete, že Digital Future  má všetky práva, tituly a nároky (vrátane autorského práva, ochranných známok, obchodného tajomstva a akýchkoľvek ďalších práv duševného vlastníctva) vo vzťahu k Digital Future  Službám, súvisiacemu softvéru, spracovaniu dát, aplikácii, komunikačným službám a technologickým nástrojom, Digital Future  Stránke, obsahu zobrazovanom na Digital Future  Stránke (vrátane všetkých značiek, log, servisných značiek, dizajnov, URL adries a obchodných mien) a ďalšieho obsahu vytvoreného alebo ponúkaného Digital Future  ,  (spolu ako „Digital Future  Práva“).

5.4 Licencia

Týmto Vám udeľujeme obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú a neprevoditeľnú licenciu na dobu trvania tejto Zmluvy a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, na účely prístupu a používania Digital Future  Práv výlučne v rozsahu nevyhnutnom na účely prístupu a využívania Digital Future  Služieb za účelom konvertovania Investície na Kryptomeny, bez oprávnenia na sublicenciu („Licencia“). Akékoľvek iné použitie Digital Future  Stránky alebo Digital Future  Práv je výslovne zakázané a všetky ďalšie práva, tituly a nároky vo vzťahu k Digital Future  Stránke alebo Digital Future Právam sú výlučným vlastníctvom Digital Future  a jej poskytovateľov licencií. Súhlasíte, že nebudete sublicencovať, najímať, prenajímať, distribuovať, kopírovať, rozmnožovať, sťahovať, zobrazovať, upravovať alebo time-sharovať Digital Future Práva alebo akúkoľvek ich časť, alebo využívať Digital Future Práva ako časť alebo základ pre produkty alebo služby určené na predaj, sublicencovanie, prenájom alebo distribúciu. Nesmiete vytvárať žiadne odvodené dielo založené na Digital Future  Právach a ani prekladať, spätne dešifrovať („reverse engineer“), dekompilovať alebo demontovať Digital Future  Práva.

6 VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A ZÁVÄZKY

6.1 Digital Future  vyhlasuje, zaručuje a zaväzuje sa, že:

(i) je riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, platne existujúca a v dobrej kondícii („good standing“) podľa platného práva v jurisdikcii jej založenia, má všetky oprávnenia potrebné na výkon svojej podnikateľskej činnosti, a je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť a v dobrej kondícií v každej jurisdikcii, v ktorej sa príslušné oprávnenia vyžadujú;

(ii) je plne oprávnená uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy; a

(iii) podpísanie, uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy zo strany Digital Future  a poskytovanie služieb zamýšľaných touto Zmluvou, spadá do oprávnení Digital Future  a bolo riadne schválené všetkými potrebnými korporátnymi opatreniami a krokmi na strane Digital Future. Táto Zmluva predstavuje pre Digital Future  platný a právne záväzný dokument, vykonateľný voči Digital Future  v súlade s jej podmienkami (s ohľadom na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, platobnú neschopnosť, podvodný prevod, reorganizáciu, a ďalšie právne predpisy upravujúce práva veriteľov vo všeobecnosti) a neodporuje ani neporušuje akékoľvek ustanovenie platného právneho predpisu alebo nariadenia, alebo zakladateľskej listiny alebo iného obdobného dokumentu Digital Future  , alebo inej zmluvy, rozhodnutia súdu alebo iného podobného opatrenia záväzného pre Digital Future  .

6.2 Vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že:

(i) ste dosiahli zákonný vek na uzatvorenie právne záväznej zmluvy a ste plne oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy;

(ii) podpísanie, uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy je vo Vašich zákonných právomociach. Táto Zmluva predstavuje pre Vás platný a právne záväzný dokument, vykonateľný voči Vám v súlade s jej podmienkami (s ohľadom na príslušné právne predpisy upravujúce úpadok, platobnú neschopnosť, podvodný prevod, reorganizáciu, a ďalšie právne predpisy upravujúce práva veriteľov vo všeobecnosti) a neodporuje ani neporušuje akékoľvek ustanovenie platného právneho predpisu alebo nariadenia, alebo akejkoľvek inej zmluvy, rozhodnutia súdu alebo iného podobného opatrenia pre Vás záväzného;

(iii) poskytli ste a budete poskytovať Digital Future  pravdivé, presné a úplné informácie tak, ako sú vyžadované na prístup k a využívanie Digital Future  Služieb;

(iv) Digital Future  Služby nebude užívať inak než v súlade s ich zamýšľaným účelom, v každom prípade nie v rozpore so všeobecnými zákazmi týkajúcimi sa Vášho Digital Future  Profilu podľa tejto Zmluvy; a

(v) ste oboznámený s podstatou a fungovaním technológie, ktorá stojí za kryptomenami, konkrétne ste si vedomý nezvratnosti transakcií a zrejmého rizika spojeného s investovaním do kryptomien.

7 POUŽÍVANIE Digital Future  SLUŽIEB

7.1 Neoprávnený Prístup

Ste plne zodpovedný za všetky aktivity vykonané s použitím Vášho hesla alebo Digital Future  Profilu.

Ste povinný:

(i) uistiť sa, že ste sa odhlásili z Vášho Digital Future  Profilu po skončení každej návštevy

a zatvorili internetový prehliadač použitý počas návštevy na prístup k Digital Future  Službám; a

(ii) okamžite upovedomiť Digital Future  prostredníctvom Vášho Digital Future  Profilu v prípade akéhokoľvek neoprávneného prístupu, použitia alebo sprístupnenia prihlasovacích údajov k Vášmu Digital Future  Profilu, neoprávneného prístupu alebo použitia Vášho Digital Future  Profilu a/alebo akéhokoľvek iného narušenia bezpečnosti. Aj napriek tomu, že neoprávnené prihlásenie do Vášho Digital Future  Profilu pravdepodobne nebude mať za následok stratu Vašich Kryptomien alebo iné peňažné straty, musíte byť opatrní a nesmiete s nikým zdieľať Vaše prihlasovacie údaje k Digital Future  Profilu. Ak budete zdieľať heslo k Vášmu Digital Future  Profilu s inými, Digital Future  nebude zodpovedná za akúkoľvek stratu, ktorá Vám môže vzniknúť v dôsledku toho, že niekto ďalší používa Vaše heslo alebo Váš Digital Future  Profil, či už s alebo bez Vášho vedomia. Taktiež nesmiete umožniť používať Váš Digital Future  Profil iným užívateľom. Ste výlučne zodpovedný za všetky úkony a opomenutia, ku ktorým dôjde vo Vašom Digital Future Profile, bezpečnostné informácie alebo heslá, a súhlasíte, že sa nebudete angažovať v nedovolenom používaní Digital Future  Služieb a Digital Future  Práv.

7.2 Zakázané Činnosti

Súhlasíte, že nepoužijete Digital Future  Služby na spáchanie akéhokoľvek druhu nelegálnej činnosti, alebo činnosti, ktorá môže negatívne ovplyvniť poskytovanie Digital Future  Služieb. Nie ste oprávnený angažovať sa prostredníctvom Digital Future  Služieb a ani napomáhať tretej strane v žiadnej z nasledujúcich činností:

(i) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k Digital Future  Službám alebo k profilu iného užívateľa;

(ii) pokúsiť sa obísť alebo zmariť akékoľvek bezpečnostné opatrenia;

(iii) porušiť akýkoľvek právny predpis, zákon, vyhlášku alebo nariadenie;

(iv) rozmnožovať, duplikovať, kopírovať, predávať alebo obchodovať s Digital Future  Službami a/alebo Digital Future  Právami na akýkoľvek účel; alebo

(v) angažovať sa v akejkoľvek aktivite, ktorá zneužíva, zasahuje do alebo narúša Digital Future Služby.

Použitie Digital Future Služieb podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky vo vzťahu k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Súhlasíte a potvrdzujete, že Vaše používanie Digital Future  Služieb by malo byť a bude v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi.

8.0. POPLATKY A VÝDAVKY

Poplatky, ktoré Vám Digital Future  účtuje za Digital Future  Služby sú stanovené v tomto článku 8  vstupný poplatok 7% z investovanej sumy, výstupný poplatok po skončení uschovy podľa zvoleného bdobia 7% z celkovej sumy, 10% za predčasné ukončenie úschovy z celkovej sumy, („Digital Future  Poplatky“).Ste povinný platiť Digital Future  Poplatky podľa aktuálneho pre Vás vygenerovaného cenníka(„Cenník“), ktorý je prístupný v klientskej Zóne.Digital Future  si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť Cenník a/alebo zaviesť nové poplatky v súlade s odsekom 13.1 tejto Zmluvy, a to na základe písomného oznámenia so šesťdesiat (60) dňovou lehotou doručeného na Vašu e-mailovú adresu. Súhlasíte, že Digital Future  je oprávnená odpočítať z Vašej Investície akékoľvek poplatky a výdavky, ktoré ste povinný platiť podľa tejto Zmluvy.

8.1 Konverzný Poplatok

Digital Future  Vám účtuje konverzný poplatok za vykonanie konverzie a na pokrytie našich výdajov v súvislosti s výmenou, ktorý bude odpočítaný z Vašej Investície (“Konverzný Poplatok”). Konverzný Poplatok účtuje Digital Future. Viď bod 8.0. poplatky

 

8.2 Licenčný Poplatok

Používanie Digital Future Algoritmu podlieha licenčnému poplatku, ktorý Vám bude účtovať Digital Future („Licenčný Poplatok“). Licenčný Poplatok je ročný poplatok účtovaný vopred za každý kalendárny rok používania Digital Future  Služieb. Viď bod 8.0. poplatky

8.3 Poplatok za Úschovu

Úschova Privátnych Kľúčov, ktoré Digital Future  uschováva v Papierových alebo Hardvérových Peňaženkách, podlieha Poplatku za Úschovu („Poplatok za Úschovu“). Poplatok za Úschovu je mesačný poplatok, ktorý môže byť účtovaný vopred za každý kalendárny mesiac používania Digital Future Úschovných Služieb. Viď bod 8.0. poplatky

8.4 Poplatok za Úspech

Pri Vašom exite a po vykúpení všetkých Vašich Kryptomien Vám bude účtovaný poplatok za úspech, ktorý Digital Future  odpočíta z Vášho zisku („Poplatok za Úspech“). Viď bod 8.0. poplatky

9 POZASTAVENIE, SKONČENIE A ZRUŠENIE

9.1 Vaše Právo Zrušiť Digital Future  Profil

Po uplynutí Minimálnej Doby Držby máte právo zatvoriť Váš Digital Future  Profil odoslaním žiadosti z Vášho Digital Future Profilu („Žiadosť o Zatvorenie“). Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, výpovedná doba je maximálne tri (3) mesiace a začína plynúť prvým (1) dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci doručenia Vašej Žiadosti o Zatvorenie Digital Future  („Výpovedná Doba“). Po zrušení Digital Future  Úschovných Služieb a výbere všetkých Vašich Kryptomien v súlade s odsekom 4.4 tejto Zmluvy Vám Digital Future  zatvorí Váš Digital Future  Profil. Vaša povinnosť uhradiť Digital Future  akékoľvek Digital Future  Poplatky, ktoré vzniknú pred zatvorením Vášho Digital Future  Profilu, bude pretrvávať.

9.2 Naše Právo Pozastaviť alebo Ukončiť Váš Digital Future  Profil

Digital Future  je oprávnená podľa vlastného uváženia, (a) pozastaviť, obmedziť alebo skončiť Váš prístup k niektorej alebo všetkým Digital Future  Službám, a/alebo (b) s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo zatvoriť Váš Digital Future  Profil vrátane, nie však výlučne, v prípade ak:

(i) akékoľvek prehlásenie, záruka alebo výrok, ktorý ste urobili na základe tejto Zmluvy bol alebo sa stane nesprávnym v akomkoľvek významnom ohľade;

(ii) odôvodnene predpokladáme, že ste nedodržali podmienky tejto Zmluvy alebo konali v rozpore s touto Zmluvou;

(iii) sme povinní tak urobiť podľa platných právnych predpisov alebo rozhodnutia súdu alebo inej autority, ktorej podliehame v akejkoľvek jurisdikcii;

(iv) máme obavy o bezpečnosť Vášho Digital Future  Profilu, alebo predpokladáme, že Digital Future Služby sú používané podvodným alebo neoprávneným spôsobom;

(v) máme podozrenie z podvodu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo akejkoľvek iného finančného trestného činu; a/alebo

(vi) používanie Vášho Digital Future  Profilu je predmetom prebiehajúceho súdneho sporu, vyšetrovania alebo obdobných konaní a/alebo vnímame riziko nesúladu medzi Vašou činnosťou vo Digital Future  Profile a právnymi predpismi a nariadeniami. V prípade, že Vám pozastavíme alebo zatvoríme Váš Digital Future  Profil alebo týmto spôsobom ukončíme Vaše využívanie Digital Future  Služieb, poskytneme Vám (pokiaľ to nebude protiprávne) oznámenie o takýchto krokoch a dôvodoch pozastavenia alebo ukončenia, a ak to bude vhodné aj o postupe na nápravu akýchkoľvek faktických chýb, ktoré viedli k pozastaveniu alebo ukončeniu. V prípade, že Vám pozastavíme Váš Digital Future  Profil, a dôvody na pozastavenie pominú, zrušíme pozastavenie hneď, ako to bude uskutočniteľné. Týmto uznávate, že rozhodnutie Digital Future  vykonať určité kroky, vrátane obmedzenia prístupu

k alebo pozastavenia alebo zatvorenia Vášho Digital Future  Profilu, môže byť založené na dôverných kritériách, ktoré sú nevyhnutné pre naše riadenie rizík a dodržiavanie bezpečnostného protokolu. Digital Future  nenesie zodpovednosť voči Vám za akékoľvek straty, ktoré môžu vzniknúť v spojení s pozastavením, obmedzením alebo skončením Vášho prístupu k Digital Future  Službám a/alebo pozastavením alebo zatvorením Vášho Digital Future  Profilu.

9.3 Účinky Zatvorenia Digital Future  Profilu

Po zatvorení Vášho Digital Future  Profilu, pokiaľ to nie je výsledkom Žiadosti o Zrušenie Úschovy podľa odseku 4.4 tejto Zmluvy, a po uplynutí Výpovednej Doby, Digital Future  od Vás odkúpi, alebo zabezpečí odkúpenie všetkých Vašich Kryptomien. Prostriedky získané z Vašich Kryptomien konvertované Digital Future  do peňažnej hodnoty (denominovanej v mene Euro) budú prevedené na bankový účet, ktorý ste nám poskytli vo Vašom Digital Future  Profile pri registrácií. Takýto prevod sa uskutoční v lehote jedného (1) mesiaca od doručenia Žiadosti o Zatvorenie. Digital Future  môže pred odkúpením Vašich Kryptomien vykonať prešetrenia za účelom predchádzania podvodu, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a/alebo ďalších finančných trestných činov, čo nám môže brániť alebo nás zdržať pri prevode finančných prostriedkov pre Vás. V prípade, že bude Váš Digital Future  Profil zatvorený, súhlasíte, že:

(i) budete aj naďalej viazaný touto Zmluvou ako to vyžaduje odsek 13.17 (Pretrvávajúce Záväzky);

(ii) Licencia, ktorá Vám bola udelená podľa ustanovení tejto Zmluvy, sa zruší;

(iii) všetky Digital Future  Poplatky stanovené v tejto Zmluve, ktoré vznikli ku dňu zatvorenia Vášho Digital Future  Profilu budú voči nám uhradené a splatené; a

(iv) Digital Future  nenesie zodpovednosť voči Vám alebo akejkoľvek tretej osobe za skončenie prístupu k Digital Future  Službám.

10 ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Náhrada škody

Súhlasíte, že uhradíte a odčiníte Digital Future akúkoľvek stratu, škodu, žalobu, nárok, záväzok alebo zodpovednosť (vrátane, nie však výlučne, poplatkov, výdajov a rozumne vynaložených nákladov na právne zastúpenie), ktoré vzniknú Digital Future  alebo ktorejkoľvek osobe zo spoločníkov, štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, zamestnancov, zástupcov, spriaznených a prepojených osôb a agentov Digital Future  („Odškodňovaná Strana“), a to na základe a v súvislosti s: (a) touto Zmluvou; (b) akýmkoľvek skutočným alebo tvrdeným porušením Vašich prehlásení alebo záruk podľa tejto Zmluvy alebo Vašich povinností stanovených touto Zmluvou; (c) Vaším nesprávnym alebo nevhodným užívaním Digital Future Služieb; alebo (d) v dôsledku akéhokoľvek neprijateľného prístupu alebo užívania Digital Future  Služieb použitím prihlasovacích údajov do Vášho Digital Future účtu.

10.2 Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade a za žiadnych okolností nenesie Digital Future  alebo spriaznené osoby Digital Future   zodpovednosť voči Vám alebo akejkoľvek tretej osobe za akúkoľvek škodu, vrátane všeobecnej, konkrétnej, priamej, nepriamej, vedľajšej, následnej, značnej, trestnej a akejkoľvek inej škody akéhokoľvek druhu (vrátane, nie však výlučne, akejkoľvek straty, krádeže, úbytku, straty zisku, straty príjmov, straty dát alebo prerušenia podnikateľskej činnosti), spôsobenej v dôsledku konania alebo z nedbanlivosti, ktorá vznikne na základe alebo sa akýmkoľvek spôsobom týka užívania alebo nemožnosti využívať akúkoľvek časť Digital Future  Stránky alebo Digital Future  I Služieb, alebo v súvislosti s akoukoľvek nemožnosťou plnenia povinností, chybou, zanedbaním, prerušením, oneskorením v prevádzke a prenose, počítačovým vírusom alebo linkou alebo zlyhaním systému, a to aj napriek tomu, že Digital Future  , spriaznené osoby alebo zástupcovia Digital Future  budú upovedomení o možnosti vzniku takejto škody, straty alebo nákladov. Ani Digital Future ani spriaznené osoby Digital Future  nie sú zodpovedné za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo ilegálne správanie akéhokoľvek užívateľa. V prípade Vašej nespokojnosti s Digital Future  Stránkou

a/alebo Digital Future  Službami, ste oprávnený skončiť používať Digital Future Stránku a/alebo Digital Future Služby. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední voči Vám alebo akejkoľvek tretej osobe

za akúkoľvek škodu, stratu alebo poškodenie spôsobené hackerským útokom, manipuláciou  a falšovaním, prenosom vírusu alebo iným neautorizovaným prístupom alebo použitím Digital Future Služieb, Vášho Digital Future  Profilu alebo akýchkoľvek informácií tam uvedených. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nevylučuje alebo nelimituje buď našu alebo Vašu zodpovednosť za podvod (vrátane podvodného nepravdivého prehlásenia alebo zatajenia), porušenie zmluvy, úmyselné porušenie, nedbalosť alebo akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorej podľa príslušných právnych predpisov nie je možné sa vzdať alebo ju limitovať.

10.3 Obmedzenie výšky

V prípade, že bude vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti považované za neplatné, súhlasíte s tým, že celková zodpovednosť Digital Future  a spriaznených osôb Digital Future  voči Vám za akúkoľvek škodu, straty alebo z akejkoľvek príčiny bude limitovaná výškou príjmov, ktoré sme získali v súvislosti s Vaším užívaním Digital Future  Služieb v priebehu šiestich (6) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich skutočnosti, v dôsledku ktorej vznikol nárok.

10.4 Právne predpisy

Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa aplikujú v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

10.5 Odopretie záruk

Digital Future  Služby a Digital Future  Algoritmus sú poskytované tak „ako sú“ („as is“) a „ako sú k dispozícii“ („as available“) a Vaše užívanie Digital Future  Služieb je na vaše vlastné riziko ! V maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, poskytujeme Digital Future  Služby bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo implicitných (vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek záruk vo vzťahu k obchodovateľnosti, vhodnosti pre daný účel alebo neporušenia práv). Bez obmedzenia práve uvedeného, nezaručujeme, že Digital Future  Služby (a naša Digital Future  Stránka) budú fungovať bezchybne alebo že vady a chyby budú odstránené; spĺňať Vaše požiadavky alebo budú kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii, bez prerušenia alebo bezpečné; bez vírusov alebo akékoľvek škodlivého obsahu; a taktiež Digital Future  nezaručuje akékoľvek výsledky a príjmy, ktoré môžu byť získané prostredníctvom užívania Digital Future Služieb. V žiadnom prípade, Digital Future  alebo jej spoločníci, štatutárne orgány, riadiace osoby, zamestnanci, nezávislí zmluvní partneri, autori Digital Future  pomeru, spriaznené alebo prepojené osoby Digital Future I, vlastníci autorských práv alebo ktorýkoľvek z jej alebo ich poskytovateľov príslušných služieb, nebudú zodpovední vo vzťahu k Vám alebo akejkoľvek tretej osobe za akékoľvek použitie, prerušenie, oneskorenie alebo nemožnosť užívať Digital Future  Služby, stratu príjmov alebo zisku, oneskorenie, prerušenie alebo stratu služieb, podnikania, dobrej povesti, stratu alebo zneužitie dát, stratu spôsobenú systémom alebo v dôsledku zlyhania, poruchy alebo nefunkčnosti systému, nemožnosti aktualizovať alebo poskytnúť správne informácie, nekompatibility systému alebo poskytnutím nesprávnych kompatibilných informácií alebo akýmkoľvek porušením bezpečnosti systému, alebo za akúkoľvek následnú, náhodnú, nepriamu, značnú, zvláštnu alebo trestnú škodu, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, v dôsledku porušenia zmluvy, trestného činu (vrátane nedbalostného) alebo inak, bez ohľadu na to, či takú škodu bolo možné predpokladať a bez ohľadu na to, či sme boli upovedomení o možnosti vzniku takej škody alebo inej zodpovednosti, či v dôsledku zmluvy, trestného činu alebo inak, ktorá vznikla z alebo v súvislosti s Digital Future  Službami alebo používaním Digital Future  Služieb.

10.6 Bezpečnosť a zabezpečenie Vášho počítača a iných zariadení

Digital Future  používa štandardné systémy ochrany Digital Future Stránky pred vírusmi a inými útokmi. Digital Future  nebude niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú počítačovým vírusom, programom typu spyware, programom typu scareware, trojským koňom, worms alebo iným technologickým malvérom, ktorý môže napadnúť Váš počítač alebo iné zariadenie alebo dáta, alebo akýmkoľvek phishing (krádež citlivých informácií), spoofing (navádzanie na nesprávnu akciu) alebo iným útokom, v dôsledku Vášho užívania Digital Future  Stránky. Odporúčame pravidelné využívanie renomovaných a bežne dostupných antivírusových softvérov. Taktiež by ste si mali byť vedomý, že e-mailové služby sú vystavované spoofing a phishing útokom a mali by ste starostlivo posudzovať správy vydávajúce sa za správy pochádzajúce od nás. Užívateľská podpora Digital Future  nebude nikdy požadovať zdieľanie obrazovky alebo sa inak snažiť získať prístup do Vášho počítača alebo účtu; rovnako nebude od Vás požadovať dvojfaktorové autentifikačné kódy.

10.7 Okolnosti mimo našu kontrolu

Digital Future  nebude niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá by Vám mohla byť spôsobená v dôsledku akejkoľvek abnormálnej, nepredvídateľnej alebo neočakávanej okolnosti mimo našu rozumnú kontrolu, ktorá by bola nastala aj napriek akémukoľvek vynaloženému úsiliu, vrátane, nie však výlučne, akejkoľvek zmeny, pozastaveniu alebo poruchy akéhokoľvek platobného systému, trhu a/alebo burzy (týkajúcej sa buď peňazí alebo kryptomien); akejkoľvek intervencie zo strany štátu, vlády alebo finančnej inštitúcie (vrátane regulatorných opatrení); akéhokoľvek zdržania alebo poruchy spôsobenej problémom akéhokoľvek systému alebo siete; akéhokoľvek prerušenia alebo poruchy prenosu, komunikácie, spracovania dát alebo počítačových zariadení; akejkoľvek mechanickej poruchy; vojny, nepokojov alebo terorizmu, vyššej moci, štrajkov alebo podobných priemyselných okolností; alebo akémukoľvek znemožneniu získať peniaze alebo virtuálne meny a iné materiály či dodávky potrebné pre poskytovanie Digital Future  Služieb a/alebo plnenie našich povinností podľa tejto Zmluvy.

11 REFERENČNÝ SYSTÉM

11.1 Referenčný Systém

Digital Future  Vám poskytuje príležitosť podieľať sa na Digital Future Referenčnom Systéme („Referenčný Systém“) a dostávať Odmenu za referovanie nových užívateľov Digital Future  Služieb. „Referovaný“ znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom Vami poskytnutého linku na Digital Future  Stránku založí nový Digital Future  Profil. Tento odsek upravuje podmienky medzi Digital Future  a Vami, ako Užívateľom, ktorý sa rozhodol podieľať sa na Referenčnom Systéme. Systém bude zavedený postupne počas fungovania webovej stránky.

11.2 Propagácia Vzťahu

Digital Future  Vám poskytne link, ktorý môžete použiť na účely referovania nových užívateľov („Link“), a ktorý ste oprávnený v súlade s ustanoveniami a podmienkami tejto Zmluvy posielať tak často a toľkým osobám, ako uznáte za vhodné.

11.3 Sledovanie Referovaných

Digital Future  zaregistruje Vašich Referovaných, avšak si vyhradzujeme právo odmietnuť Referovaných alebo zatvoriť ich profily, v prípade, že je to potrebné na účely dodržania akýchkoľvek požiadaviek, ktoré môžeme stanoviť.Digital Future  bude sledovať investície Vašich Referovaných na účely výpočtu Vašej Odmeny a všetky relevantné informácie Vám budú sprístupnené prostredníctvom Vášho Digital Future  Profilu v Klientskej Zóne.

11.4 Vaše Práva a Povinnosti

Ste oprávnený využívať spôsoby referovania len v rozsahu, v akom tým neporušíte žiadne právne predpisy a len také, ktoré budú pozitívne reflektovať obchodnú povesť Digital Future  . Link nemôže byť obsiahnutý v rámci nevyžiadaných e-mailov, neoprávnených príspevkov v diskusných skupinách, chatoch alebo prostredníctvom použitia „bots“. Referovanie Referovaných, ktorí sú získaní nezákonne, nepodlieha odmenám. Znášate všetky náklady a výdavky vzniknuté v spojení s referovaním nových užívateľov. Máte výlučnú zodpovednosť za dodržiavanie platnej právnej úpravy vrátane daňových zákonov, ktoré sa môžu vzťahovať na referovanie nových užívateľov a/alebo Odmenu.

11.5 Odmena

Odmenu ste oprávnený dostať za obdobie, počas ktorého Vaši Referovaní využívajú Digital Future Služby a bude vypočítaná na základe Licenčného Poplatku a Poplatku za Úspech podľa aktuálneho Digital Future Odmeňovacieho Systému, pokiaľ budete aktívnym užívateľom Digital Future Služieb („Odmena“). Ak bolo Referovanému zaregistrovanému prostredníctvom Vás z akéhokoľvek dôvodu zakázané používať Digital Future Služby a Digital Future  je povinná vrátiť akúkoľvek investíciu alebo jej časť Referovanému, Digital Future Vám nevyplatí žiadnu Odmenu za takéhoto Referovaného. Odmena je splatná okamžite, t.j. v okamihu kedy Digital Future obdrží finančné prostriedky za investíciu na účet Digital Future za konkrétneho Referovaného. Digital Future Vám vyplatí Odmenu v Kryptomenách a zobrazí vo Vašom Digital Future Profile v súlade s Digital Future Odmeňovacím Systémom a v súlade s príslušnou právnou úpravou.

11.6 Skončenie

Digital Future je oprávnená skončiť spoluprácu v rámci Referenčného Systému bez predchádzajúceho oznámenia, v prípade, že akýmkoľvek spôsobom porušíte ustanovenia alebo podmienky tejto Zmluvy. Po skončení spolupráce ste povinný prestať poskytovať ďalšie Linky akýmkoľvek tretím osobám. Máte nárok na nevyplatenú Odmenu, ak Vám na ňu vznikol nárok v deň alebo pred dňom skončenia. V prípade, že nesplníte akúkoľvek Vašu povinnosť, Digital Future Vám nevyplatí žiadnu Odmenu inak splatnú pri skončení. Rovnako, v prípade, ak bude Digital Future naďalej generovať zisk z Vašich Referovaných, neznamená to pokračovanie alebo obnovenie spolupráce v rámci Referenčného Systému medzi Vami a Digital Future, ani zrieknutie sa skončenia spolupráce v rámci Referenčného Systému.

11.7 Referenčný Vzťah medzi Vami a Digital Future

Je výslovne zrejmé a dohodnuté, že Vy a Digital Future ste nezávislými kontraktormi, a žiadne z ustanovení tejto Zmluvy nezakladá ani nie je myslené tak, že by zakladalo akékoľvek partnerstvo, spoločné podnikanie vo forme agentúry, frančízy, obchodného zastúpenia alebo pracovnoprávny vzťah medzi Vami a Digital Future. S ohľadom na práve uvedené, nie ste oprávnený pred tretími osobami uvádzať, že medzi Vami a Digital Future existuje akýkoľvek iný vzťah než je výslovne uvedené v tejto Zmluve. Ďalej nemáte právomoc urobiť akékoľvek vyhlásenie alebo prijať akékoľvek kroky v mene Digital Future. Rovnako nie ste oprávnený akýmkoľvek spôsobom zaviazať Digital Future a robiť akékoľvek vyhlásenie voči potenciálnym užívateľom alebo iným osobám vo vzťahu k Digital Future alebo Digital Future Službám, okrem takého, ku ktorému ste výslovne oprávnený podľa tohto odseku alebo Digital Future v písomnej forme.

11.8 Odopretie nároku

Digital Future nedáva žiadne výslovné alebo implicitné záruky alebo prehlásenia vo vzťahu k Referenčnému Systému alebo Odmene a referenčným programom.

12 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1 Bezpečnosť

Za účelom prístupu k Digital Future Službám ste povinný poskytnúť e-mailovú adresu a vytvoriť si heslo. Ste zodpovedný za bezpečnosť svojich zariadení prostredníctvom ktorých využívate Digital Future Služby a za dodržiavanie adekvátnej bezpečnosti a kontroly všetkých bezpečnostných informácií, ktoré používate pri prístupe k Digital Future Službám. Toto zahŕňa všetky rozumné opatrenia, aby ste sa vyhli strate, krádeži alebo zneužitiu elektronických zariadení a hesiel. Akákoľvek strata alebo zneužitie osobných zariadení alebo bezpečnostných údajov môže viesť k neoprávnenému vstupu do Vášho Digital Future Profilu a zneužitiu akýchkoľvek účtov, prepojených bankových účtov a kreditných/debetných kariet. Výhradne Vy ste zodpovedný za akýkoľvek či už oprávnený alebo neoprávnený vstup do Vášho Digital Future Profilu akoukoľvek osobou. Súhlasíte, že budete niesť všetku zodpovednosť za dôvernosť Vašich zariadení, informácií a hesiel.

12.2 Dostupnosť Digital Future Služieb

Digital Future nemôže garantovať hodnotu akejkoľvek kryptomeny v okamihu Vašej žiadosti investovať do Kryptomien a/alebo na vyplatenie Vašich Kryptomien. Digital Future Služby sú poskytované bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Digital Future neprehlasuje, že Digital Future Služby budú dostupné 100% času, aby pokryli Vaše potreby. Digital Future však vynaloží maximálne úsilie, aby sme Vám poskytli Digital Future Služby okamžite, ale v žiadnom prípade negarantuje, že prístup k Digital Future Službám a/alebo k Vášmu Digital Future Profilu bude neprerušený alebo že sa nevyskytnú žiadne oneskorenia, chyby, opomenutia alebo straty prenášaných informácií. Digital Future však vynaloží rozumne požadované úsilie, aby zabezpečila, že Digital Future Služby Vám budú dostupné v súlade s touto Zmluvou. Digital Future je oprávnená pozastaviť používanie Digital Future Služieb pre účely údržby a vynaložíme rozumné úsilie, aby sme Vás o tom informovali. Týmto uznávate, že toto nemusí byť možné v prípade výnimočného stavu.

12.3 Dostupnosť

Súhlasíte, že z času na čas Digital Future Služby nemusia byť dostupné alebo funkčné z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, nie však výlučne: (i) poruchy zariadenia; (ii) pravidelných procesov údržby alebo opráv, ktoré môže Digital Future z času na čas vykonávať; alebo (iii) z dôvodov mimo kontrolu Digital Future alebo ktoré nemôže Digital Future rozumne predpokladať.

12.4 Presnosť internetovej stránky

Aj napriek tomu, že máme v úmysle poskytovať presné a včasné informácie na Digital Future Stránke, Digital Future Stránka (vrátane, nie však výlučne obsahu Digital Future Stránky) nemusí byť vždy presná, úplná a aktuálna a môže obsahovať aj technické nepresnosti alebo typografické chyby. V snahe pokračovať v poskytovaní čo možno najúplnejších a najpresnejších informácií, informácie môžu byť, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, upravované alebo aktualizované z času na čas bez upozornenia, vrátane nie však výlučne, informácií týkajúcich sa Digital Future Služieb. Preto by ste si mali všetky informácie, predtým než sa na ne budete spoliehať, preveriť a za všetky rozhodnutia založené na informáciách uvedených na Digital Future Stránke nesiete zodpovednosť výlučne Vy a nie Digital Future.

12.5 Výnimky

Bez ohľadu na to, či je v tejto Zmluve uvedené inak, Digital Future nenesie zodpovednosť voči Vám za nemožnosť alebo neschopnosť plnenia podľa tejto Zmluvy alebo za akúkoľvek stratu Vašich Kryptomien v rozsahu, v akom Digital Future nespôsobila alebo neprispela k takej strate a taká nemožnosť, neschopnosť alebo strata je dôsledkom:

(i) okolností, ktoré sú mimo rozumnú kontrolu Digital Future pri vynaložení najlepšej snahy, vrátane, nie však výlučne, akejkoľvek zmeny, pozastavenia alebo poruchy akýchkoľvek platobných systémov, trhu a/alebo burzy (týkajúcej sa peňazí alebo kryptomien); akejkoľvek intervencie zo strany štátu, vlády alebo akejkoľvek finančnej inštitúcie (vrátane regulatorných opatrení); akejkoľvek vyššej moci, teroristických aktivít, vojny, nepokojov, intervencie ozbrojených síl alebo uzurpovanej moci či zabavenia majetkových hodnôt;

(ii) činností, ktoré Digital Future v dobrej viere považuje za rozumne potrebné za účelom plnenia zákonom stanovených požiadaviek, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu pred praním špinavých peňazí, s výnimkou aktivít, ktoré nie sú spôsobené Vašim konaním alebo postavením;

(iii) Vašej nedbanlivosti;

(iv) Vášho závažného porušenia tejto Zmluvy;

(v) Vášho nesplnenia povinnosti chrániť dôvernosť a bezpečnosť Vašich prístupových údajov do Vášho Digital Future Profilu; alebo

(vi) prístupu neoprávnenej osoby k akémukoľvek zariadeniu, ktoré používate pri prístupe do Digital Future Profilu.

12.6 Dôvernosť informácií

„Dôverné informácie” znamenajú informácie určené Stranami tejto Zmluvy, ktoré sú citlivé na základe uváženia Strán, obsah akéhokoľvek dokumentu alebo iné informácie (vrátane, nie však výlučne, akékoľvek informácie týkajúce sa, alebo transakcie zahŕňajúce, Digital Future pomer, Digital Future, Kryptomeny, obchodné tajomstvá alebo iné dôverné obchodné informácie). Prístup k Dôverným informáciám by mal byť obmedzený len pre Strany a Strany by mali používať Dôverné informácie len pre účely, ktoré sú v súlade s touto Zmluvou. Z tohto dôvodu, Strany nebudú sprístupňovať Dôverné informácie iným osobám a inak než je uvedené v tejto Zmluve. Strany nie sú oprávnené použiť Dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by im mohol spôsobiť škodu. Strany budú zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií, ktoré získali na základe tejto Zmluvy. Strany nie sú oprávnené poskytovať Dôverné informácie tretej osobe, ibaže tak vyžaduje právny predpis alebo rozhodnutie súdu, a aj v takom prípade príslušná Strana notifikuje druhú Stranu minimálne desať (10) dní vopred pred právnym predpisom alebo súdnym rozhodnutím požadovaným zverejnením, avšak v prípade, že príslušný právny predpis alebo súdne rozhodnutie neumožňuje minimálne desať (10) dňovú notifikáciu, potom Strany poskytne takú notifikáciu, ako je rozumne možné a právnymi predpismi povolené za daných okolností. Strany si vyhradzujú akékoľvek práva vo vzťahu k ich Dôverným informáciám, aj keď v tejto Zmluve nie sú výslovne uvedené. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré:

 • boli verejne dostupné pred ich oznámením Stranám;
 • mali Strany legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy; alebo
 • sa stali verejne dostupnými ich zverejnením alebo iným nie nezákonným spôsobom zo strany zmluvnej Strany.

13 RÔZNE

13.1 Zmeny Zmluvy

Digital Future je oprávnená aktualizovať alebo meniť túto Zmluvu z času na čas prostredníctvom zverejnenia upravenej verzie tejto Zmluvy v Klientskej zóne na Digital Future Stránke. Digital Future vynaloží všetko rozumne požadované úsilie, aby Vás včas notifikovala prostredníctvom oznámenia a internetového odkazu na upravenú Zmluvu doručeného na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli Digital Future. V prípade, že v priebehu lehoty štrnástich (15) dní neprejavíte svoj nesúhlas s upravenou verziou tejto Zmluvy, Vaše pokračovanie v užívaní predstavuje prijatie upravenej verzie tejto Zmluvy a Váš súhlas byť Zmluvou viazaný a takéto aktualizácie alebo  zmeny budú účinné odo dňa ich zverejnenia. V prípade, že nesúhlasíte s upravenou Zmluvou, ste povinný zrušiť Váš Digital Future Profil v súlade s príslušným ustanovením tejto Zmluvy a prestať užívať Digital Future Služby. Kópia aktuálnej verzie tejto Zmluvy je vždy dostupná v Členskej zóne na Digital Future Stránke.

13.2 Nadpisy

Nadpisy jednotlivých odsekov v tejto Zmluve slúžia len pre uľahčenie orientácie a nemajú žiadny vplyv na výklad ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

13.3 Vzťah Strán

Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nestanovuje, ani nemá stanovovať alebo spôsobovať, že Vy alebo Digital Future by ste boli považovaní za agenta druhej Strany, alebo že Vy a Digital Future by ste boli považovaní za partnerov, spoločný podnik alebo inak spoločne prepojené osoby za účelom zisku.

13.4 Kontaktné údaje

Ste zodpovedný za aktuálnosť Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla vo Vašom Digital Future Profile za účelom riadneho doručenia akejkoľvek notifikácie alebo upozornenia, ktoré Vám Digital Future môže kedykoľvek zaslať.

13.5 Dane

Ja vašou zodpovednosťou určiť či a v akom rozsahu sa aplikuje akákoľvek daňová povinnosť vo vzťahu k transakciám, ktoré vykonávate prostredníctvom Digital Future Stránky („Dane”), a odvádzať a platiť v správnej výške Dane príslušným daňovým orgánom. Digital Future nemá povinnosť, ani nebude určovať či sa aplikujú Dane alebo vypočítavať, prípadne reportovať, Dane akémukoľvek daňovému orgánu s ohľadom na akúkoľvek transakciu. Máte povinnosť nahradiť Digital Future akúkoľvek škodu vo vzťahu k Daniam, inú než tú, ktorá vznikla v dôsledku nedbalosti alebo úmyselného porušenia Digital Future podľa príslušných právnych predpisov.

13.6 Nenárokovaný majetok

V prípade, že vo Vašom Digital Future Profile budú zobrazené akékoľvek Kryptomeny a my nebude schopní Vás kontaktovať a nebudete využívať Digital Future Služby 5 (päť ) rokov, príslušné právne predpisy môžu požadovať, aby sme Vaše Kryptomeny oznámili ako nenárokovaný majetok príslušným úradom v určitých jurisdikciách. Pokúsime sa Vás vyhľadať na adrese uvedenej vo Vašich záznamoch, ale ak sa nám to nepodarí, môžeme byť požiadaný odovzdať všetky Kryptomeny alebo peniaze získané ich predajom úradom v určitých jurisdikciách ako nenárokovaný majetok. Vyhradzujeme si právo uplatniť si náklady vynaložené v tejto súvislosti z takéhoto nenárokovaného majetku v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

13.7 Úplná dohoda

Táto Zmluva (vrátane dokumentov, ktoré sú do nej inkorporované prostredníctvom odkazov) predstavuje úplnú dohodu medzi Stranami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody alebo ujednania, ústne či písomné, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

13.8 Oddeliteľnosť

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy alebo uplatnenie takého ustanovenia vo vzťahu k osobám alebo okolnostiam bude v akomkoľvek rozsahu považované za neplatné alebo nevykonateľné podľa akéhokoľvek práva, zákona alebo právneho predpisu, nebude to mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy a každé ustanovenie tejto Zmluvy je platné a vykonateľné v najširšom možnom rozsahu povolenom právnymi predpismi. Po určení neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia, budú Strany v dobrej viere rokovať o úprave tejto Zmluvy prijateľným spôsobom tak, aby bol čo najviac zachovaný pôvodný úmysel Strán ohľadom Digital Future Služieb predpokladaný touto Zmluvou v najširšom možnom rozsahu tak, ako bol pôvodne zamýšľaný.

13.9 Prevod, postúpenie

Táto Zmluva je záväzná a jej plnenie plynie vo Váš prospech a nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť Vaše práva, licencie, oprávnenia a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy v prospech akejkoľvek ďalšej osoby. Digital Future je oprávnená kedykoľvek previesť alebo postúpiť svoje práva, licencie, oprávnenia a/alebo záväzky podľa tejto Zmluvy, za predpokladu, že takýto prevod alebo postúpenie nebude mať materiálny vplyv na kvalitu Vám poskytovaných Digital Future Služieb.

13.10 Nezrieknutie sa práva

Neuplatnenie niektorého práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy nebude považované za jeho vzdanie sa zo strany Digital Future, a nezrieknutie sa akejkoľvek podmienky bude považované za trvanie možnosti vzdať sa takej podmienky.

13.11 Žiadne poradenstvo

Pre vylúčenia akýchkoľvek pochybností, týmto uznávate, že Digital Future neposkytuje žiadne právne, daňové alebo investičné alebo finančné poradenstvo v súvislosti s Digital Future Službami predpokladanými touto Zmluvou. Akékoľvek rozhodnutie investovať do Kryptomien ponúkaných v rámci Digital Future Služieb je Vaše rozhodnutie a Digital Future nebude niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu, ktorú môžete utrpieť. V prípade, že si nie ste istí či investícia do Kryptomien je vhodná, mali by ste kontaktovať nezávislého finančného poradcu.

13.12 Nároky

Je úmyslom Strán, aby ktokoľvek iný než Strany tejto Zmluvy nemal alebo nezískal akékoľvek oprávnenia, nároky alebo náhradu škody voči ktorejkoľvek Strane pokiaľ ide o akékoľvek konanie, opomenutie, porušenie alebo nedbalosť pri výkone akýchkoľvek oprávnení podľa tejto Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek povinností, Strany uznávajú a súhlasia, že predchádzajúca veta nemá vplyv na právo Odškodňovanej Strany podľa odseku 10.1 tejto Zmluvy na náhradu zo strany Užívateľa tam uvedených strát, nárokov, škody, zodpovedností a výdavkov.

13.13 Zabezpečenie

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Digital Future nie ste oprávnení zriadiť akékoľvek zabezpečenie, ktorého predmetom by boli Vaše Kryptomeny.

13.14 Rozhodné právo a riešenie sporov

Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s (i) právnymi predpismi Slovenskej republiky vo vzťahu k Digital Future Službám poskytovaným spoločnosťou Digital Future na základe tejto Zmluvy. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo neexistencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté podľa Pravidiel rozhodcovského a zmierovacieho konania

Európsky Rozhodcovský Súd

ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/ CENTRE DE MEDIATION ET D´ARBITRAGE a.s.

Ulica, číslo popisné:

Štúrova 28

PSČ:

040 01

Obec:

Košice

IČO:

36 216 551

V prípade, že ktorákoľvek časť tejto rozhodcovskej doložky sa stane právne neúčinnou, ostatné ustanovenia tohto odseku ostávajú v platnosti.

13.15 Oznámenia

Súhlasíte s tým, že budete dostávať od nás komunikáciu v elektronickom formáte, a taktiež súhlasíte, že všetky ustanovenia, podmienky, dohody, oznámenia a ďalšia komunikácia, ktorú Vám poskytneme elektronicky bude považovaná za „písomnú“.

13.16 Jazyk

Táto Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

13.17 Pretrvávajúce záväzky

Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré by vzhľadom na ich povahu mali pretrvať aj po vypršaní platnosti alebo skončení tejto Zmluvy, vrátane, nie však výlučne, ustanovení týkajúcich sa pozastavenia alebo zrušenia Digital Future Profilu, záväzkov voči Digital Future, užívania Digital Future Stránky, riešenia sporov s Digital Future, náhrady škody, odoprenia záruk, obmedzenia zodpovednosti, rozhodného práva a riešenia sporov, zostávajú aj naďalej platné a účinné v rozsahu nevyhnutnom pre zachovanie práv a povinností z nich vyplývajúcich.

PRÍLOHY

Príloha č. 1 DEFINÍCIE

Blacklist Kryptomien má význam uvedený v odseku 5.2.1.

Cenník má význam uvedený v odseku 8.

Klientská Zóna má význam uvedený v odseku 2.2.

Dane má význam uvedený v odseku 13.5.

Dôverné Informácie má význam uvedený v odseku 12.6.

Digital Future má význam uvedený v Preambule.

Digital Future Algoritmus má význam uvedený v odseku 5.1.

Digital Future Bankový Účet má význam uvedený v odseku 2.3.1.

Digital Future IP má význam uvedený v Preambule.

Digital Future Práva má význam uvedený v odseku 5.3.

Digital Future Služby má význam uvedený v odseku 1.1.

Digital Future Konverzné Služby má význam uvedený v odseku 1.2

Digital Future Poplatky má význam uvedený v odseku 8.

Digital Future Profil má význam uvedený v odseku 2.1.

Digital Future Služby má význam uvedený aj v odseku 1.3

Digital Future Stránka má význam uvedený v Preambule.

Digital Future Úschovné Služby má význam uvedený v odseku 1.3

Investičný Limit znamená minimálnu sumu investície a je predmetom aktuálneho Cenníku.

Investícia má význam uvedený v odseku 3.1.

Kryptomeny znamená top kryptomeny na trhu kryptomien s najvyššou trhovou kapitalizáciou, po vylúčení Blacklistu Kryptomien.

Licencia má význam uvedený v odseku 5.4.

Licenčný Poplatok má význam uvedený v odseku 8.2.

Limit znamená minimálnu hodnotu Vašich Kryptomien dostupných

na čiastočné odkúpenie, na rozdiel od celkového odkúpenia, a je

predmetom aktuálneho cenníka.

Minimálna Doba Držby znamená dobu jedného (1) kalendárneho mesiaca od prijatia ustanovení alebo zakúpenia konkrétneho investičného balíčka s presnou dobou dĺžky uloženia investície a podľa podmienok tejto Zmluvy, počas ktorej nie ste oprávnený predať Kryptomeny.

Multi – Konverzný Poplatok má význam uvedený v odseku 8.1.

Neutrálny Pomer má význam uvedený v odseku 5.2.4.

Odmena má význam uvedený v odseku 11.5

Odškodňovaná Strana má význam uvedený v odseku 10.1

Osobný Informačný Formulár má význam uvedený v odseku Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov..

Papierové Peňaženky má význam uvedený v odseku 1.3.

Poplatok za Úschovu má význam uvedený v odseku 8.3.

Poplatok za Úspech má význam uvedený v odseku 8.4.

Portfólio znamená Kryptomeny v držbe Užívateľa.

Privátne Kľúče má význam uvedený v odseku 1.3.

Referenčný Systém má význam uvedený v odseku 11.1.

Referovaný má význam uvedený v odseku 11.1.

Registračný Formulár má význam uvedený v odseku 2.1.

Rozsah Portfólia má význam uvedený v odseku 5.2.2.

Strana má význam uvedený v Preambule.

Užívateľ má význam uvedený v Preambule.

Viedenské Pravidlá má význam uvedený v odseku 13.14.

Virtuálne P2P Výmeny má význam uvedený v odseku 5.2.5.

Voľba Kryptomien má význam uvedený v odseku 5.2.2.

Výber má význam uvedený v odseku 3.4.

Výpovedná Doba má význam uvedený v odseku 9.1.

Zoznam Spôsobilých Krajín má význam uvedený v odseku 2.5.

Žiadosť o Zatvorenie má význam uvedený v odseku 9.1

Žiadosť o Zrušenie Úschovy má význam uvedený v odseku 4.4.

Príloha č. 2 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

 1. Naša Politika Ochrany Osobných Údajov

Bezpečnosť a súkromie Vašich osobných údajov berieme vo Digital Future s.r.o. veľmi vážne. Táto Politika Ochrany Osobných Údajov („Politika Ochrany Údajov“) predstavuje základ pre spracúvanie všetkých osobných údajov získaných v súvislosti s uzatvorením a plnením Užívateľskej Zmluvy („Zmluva“) medzi Vami a Digital Future, ako aj s používaním našej webstránky https://digitalfuture.sk („Webstránka“). Táto Politika Ochrany Údajov upravuje získavanie, použitie, uchovávanie a vymazanie Vašich osobných údajov a poskytuje Vám informácie o Vašich právach podľa GDPR. Na účely GDPR, prevádzkovateľom akýchkoľvek osobných informácií, ktoré o Vás máme, je spoločnosť:

Digital future s. r. o  Cínová 1268/7 Košice – mestská časť Barca 040 17  Vložka číslo:  48111/V  IČO: 52 892 310

Akákoľvek činnosť, ktorá zahŕňa spracúvanie osobných údajov je vykonávaná v súlade s GDPR a touto Politikou Ochrany Údajov. Prosím, pozorne si túto Politiku Ochrany Údajov prečítajte, aby ste porozumeli nášmu pohľadu a postupom vo vzťahu k Vašim osobným údajom a ako s nimi nakladáme.

 1. Zásady Ochrany Osobných Údajov, ktoré dodržiavame

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nasledujúcimi princípmi stanovenými GDPR:

(a) Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť

Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

(b) Obmedzenie účelu

Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, a ďalej Vaše osobné údaje nespracúvame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

(c) Minimalizácia údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

(d) Správnosť

Vaše osobné údaje uchovávame správne a podľa potreby aktualizované.

(e) Minimalizácia uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracúvame.

(f) Integrita a dôvernosť

Zaručujeme primeranú bezpečnosť Vašich osobných údajov, vrátanie ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

(g) Zodpovednosť

Akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame zodpovedne a v súlade s GDPR.

 1. Zdroje a Rozsah Osobných Údajov, ktoré spracúvame

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás. Počas procesu registrácie a otvorenia Vášho Digital Future Profilu nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a nastavíte si heslo k Digital Future Profilu. Po otvorení Vášho Digital Future Profilu, a pred tým ako Vám poskytneme akékoľvek služby, požiadame Vás o poskytnutie dodatočných informácií, t.j. o vyplnenie Vášho mena, priezviska a krajinu Vášho pobytu, resp. sídla, v Registračnom formulári. Ďalej, zhromažďujeme a spracúvame Vaše platobné informácie kedykoľvek nám uhradíte platbu. Ak nám poskytnete údaje o bankovom účte, použijeme ich výlučne na zinkasovanie Vašej platby určenej nám a vykonanie našich platieb určených Vám. Keď sa rozhodnete využívať Digital Future Služby formou „účtu s vysokým vkladom“,( nad 1 000 EUR ) budeme od Vás požadovať vyplnenie osobného Informačného Formuláru, v ktorom budeme od Vás požadovať doplňujúce KYC informácie na účely overenia Vašej identity a posúdenia podnikateľského rizika v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, a to Vašu adresu a kópiu

(i) Vášho pasu alebo občianskeho preukazu a

(ii) potvrdenia o pobyte pre overenie Vašej adresy (t.j. zadná strana občianskeho preukazu, v prípade že obsahuje adresu bydliska, faktúru za energie alebo výpis z registra obyvateľov).Taktiež o Vás môžeme zhromažďovať osobitné informácie z verejných registrov a iných verejne dostupných zdrojov za účelom overenia Vašej identity, posúdenia Vášho obchodného rizika, odhalenia podvodu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo iného finančného zločinu. Ak navštívite našu Webstránku, môžeme o Vás automaticky získavať informácie použitím služby Google Analytics, aby sme porozumeli, ako našu Webstránku používate. Tieto informácie nám zhromažďuje a poskytuje Google LLC, ako náš sprostredkovateľ údajov. Ak si neželáte, aby bol Google Analytics použitý vo Vašom prehliadači, môžete si nainštalovať Google Analytics Opt-Out Browser Add-On. Viac informácií o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov sa dozviete tu.

 1. Spracúvanie Vašich Osobných Údajov

Súlad s našou Politikou Ochrany Údajov Vaše osobné údaje používame v súlade s touto Politikou Ochrany Údajov. Pokiaľ nám nedáte Váš výslovný súhlas, nikdy nedáme Vaše osobné údaje tretej osobe. Využívanie Osobných Údajov Vaše osobné údaje môžeme použiť len na základe nasledujúcich právnych základov:

(a) Plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie, plnenie, zmenu alebo ukončenie Zmluvy. V tomto ohľade spracúvame Vaše meno, priezvisko, adresu a údaje o Vašom bankovom účte. Uzatvorenie a plnenie Zmluvy je možné iba po otvorení Vášho Digital future Profilu a preto spracúvame tiež Vašu e-mailovú adresu (Vaše prihlasovacie meno) a heslo do Digital future Profilu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania Zmluvy. V spracúvaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať prípadne aj po ukončení Zmluvy na základe iného právneho základu.

(b) Dodržanie zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom nášho dodržania platných právnych predpisov o odhaľovaní podvodu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, alebo akéhokoľvek iného finančného zločinu. V tejto súvislosti Vás požiadame, aby ste nahrali kópiu Vášho pasu alebo občianskeho preukazu, a vyplnili KYC a AML formulár. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať ďalej, ak je to potrebné na dodržanie právneho predpisu, rozhodnutia súdu alebo právneho postupu. Trvanie spracúvania Vašich osobných údajov je určené dĺžkou trvania konkrétnych zákonných povinností.

(c) Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracúvať, keď je to potrebné na účely našich oprávnených záujmov, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy, alebo základné práva a slobody. Naše oprávnené záujmy zahŕňajú nasledovné:

 • Ochrana našich práv

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné na ochranu našich práva podľa tejto Zmluvy, alebo platných právnych predpisov. Tieto Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá neprekročí 10 rokov od skončenia tejto Zmluvy.

 • Prevencia podvodného správania

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať, ak je to nevyhnutné za účelom prevencie podvodu, ktorý môže spôsobiť škodu nám a uškodiť našim záujmom, po dobu 5 rokov po skončení Zmluvy.

 • Vymáhanie nárokov

Uchovávame Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na vymáhanie nárokov, ktoré môžeme mať voči Vám. Osobné údaje uchovávame kým neuplynie príslušná premlčacia doba.

 • Priamy marketing

Používame Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vám poskytli informácie o našich produktoch a službách. Pokiaľ ste proti tomu nevzniesli, alebo neznesiete kedykoľvek v budúcnosti námietky, pošleme Vám v záujme poskytnutia týchto informácií e-mail newsletter.

 • Odporúčania a odmeny

Ukladáme informáciu o každom odporúčaní, ktoré vykoná existujúci používateľ Digital future služieb ak sa nový používateľ pripojí do Digital future na základe odporúčania, za účelom hodnotenia oprávnenosti získať odmenu podľa príslušnej schémy odmien. Tieto informácie sú uložené vo vzťahu k používateľovi, ktorý vykonal odporúčanie a taktiež k novému používateľovi, ktorý sa pripojil do Digital future na základe odporúčania.

 1. Použitie Cookies

Používame „cookies“, ktoré Vám pomôžu personalizovať si používanie našej Webstránky. Cookie je textový súbor, ktorý je umiestnený na Vašom hard disku webovým serverom. Cookies je pridelený výlučne Vám, a môže byť čitateľný iba doménou webového servera, ktorý Vám cookies vydal. Jedným z hlavných účelov cookies je poskytovať vhodné funkcie na ušetrenie Vášho času. Účelom cookies je povedať webovému serveru, že ste sa vrátili na konkrétnu stránku. Napríklad, ak si personalizujete stránky na našej Webstránke, cookies nám pomôžu obnoviť Vaše konkrétne informácie pri Vašich každých ďalších návštevách tejto stránky. Ak sa vrátite na rovnakú webstránku, informácie, ktoré ste pred tým poskytli je možné obnoviť, takže môžete poľahky používať prispôsobené funkcie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, ak to uprednostňujete. Ak odmietnete cookies, je možné, že nebudete schopný plne využívať interaktívne funkcie našej Webstránky.

 1. Príjemcovia a Sprostredkovatelia Vašich osobných údajov

Môžeme určiť tretie osoby – sprostredkovateľov – ktorý môžu vykonávať konkrétne úkony spojené so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa dohody o spracúvaní osobných údajov. Určíme iba takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočnú garanciu na implementovanie primeraných technických a organizačných opatrení v takom spôsobe, že spracúvanie bude spĺňať požiadavky GDPR a zaistí ochranu Vašich práv. Používame nasledovných sprostredkovateľov, ktorí môžu získavať a spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene:

 • Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené Štáty americké
 • Liquid Web, LLC, 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Spojené Štáty americké
 • Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké.

Sme oprávnení Vaše osobné údaje previesť sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách iba ak

(i) Európska Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden alebo viac určených sektorov v danej tretej krajine zaručí adekvátnu úroveň ochrany, alebo (ii) sprostredkovateľ poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícií vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

 1. Vaše práva

Podľa GDPR máte nasledovné práva týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

(a) Právo byť informovaný

Máte právo byť informovaný o spracúvaní Vašich osobných údajov. Informáciu o takomto spracúvaní Vám poskytujeme v tejto Politike Ochrany Údajov.

(b) Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Ak si želáte získať prístup k osobným údajom ktoré o Vás máme, kontaktuje nás.

(c) Právo na opravu

Ak sú osobné údaje, ktoré o Vás máme, nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu. Ak boli tieto osobné údaje posunuté tretej strane s Vašim súhlasom, alebo kvôli právnym dôvodom, musíme ich požiadať o opravu takýchto údajov.

(d) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Máte právo požiadať nás o vymazanie všetkých Vašich osobných údajov. Avšak, nie sme povinní vymazať Vaše osobné údaje, ak máme právny dôvod spracúvať ich alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie Zmluvy.

(e) Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spôsob spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť Vašich osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné, a namietate proti vymazaniu osobných údajov, a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už viac nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste spracúvanie podľa Článku 21 ods. 1 GDPR počas overenia či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. To znamená, že sme oprávnení uschovať údaje, bez ďalšieho spracúvania. Ponecháme si len toľko údajov, aby sme sa uistili, že v budúcnosti budeme Vašu žiadosť rešpektovať.

(f) Právo na správnosť údajov

Sme povinní umožniť Vám získať a znova použiť Vaše osobné údaje pre Vaše vlastné účely vo všetkých službách bezpečným spôsobom, bez toho, aby tým bola dotknutá použiteľnosť Vašich údajov.

(g) Právo namietať

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je to založené na našich oprávnených záujmoch. Pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.

(h) Právo na odvolanie súhlasu

Ak nám dáte svoj súhlas na spracúvanie Vašich údajov, ale neskôr zmeníte názor, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Ak odvoláte predtým udelený súhlas, prestaneme spracúvať vaše údaje. Avšak, vo všeobecnosti nespracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

(i) Právo na sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak máte pocit, že Vaše údaje spracúvame spôsobom nekonzistentným s GDPR, alebo ak máte pocit, že nerešpektujeme Vaše práva. Kontaktné údaje orgánov na ochranu údajov všetkých členských štátov EÚ sú dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Všetky vyššie uvedené práva (okrem práva na sťažnosť, ktoré sa má uplatňovať priamym kontaktovaním kompetentnému orgánu na ochranu osobných údajov) si môžete u nás uplatniť odoslaním primeranej žiadosti. Prosím, kontaktujte nás emailom na info@digitalfuture.sk

 1. Linky na iné Webstránky

Naša Webstránka môže obsahovať linky na alebo z webstránok našich partnerov, inzerentov, stránok sociálnych médií atď. Ak sa prostredníctvom linku dostanete na akúkoľvek z takých webstránok, berte prosím na vedomie, že tieto webstránky môžu mať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, a že nie sme zodpovední a neručíme za akékoľvek takéto oznámenia. Prosím, ak sú dostupné, oboznámte sa s týmito oznámeniami pred tým, ako týmto webstránkam odovzdáte svoje osobné údaje.

 1. Ako chránime Vaše Osobné Údaje

Používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vaše osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom a bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Ak je na našej Webstránke získaná citlivá informácia (ako napríklad detaily o bankovom účte, a/alebo geo-logické údaje) a/alebo prenesená na iné webstránky, je chránená použitím šifrovania, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL) protokol. Napriek tomu, že sa usilujeme poskytovať čo najviac zabezpečené prostredie na spracúvanie Vašich osobných údajov, nemôžeme úplne vylúčiť možnosť neoprávneného prístupu, použitia alebo poskytnutia osobných údajov. V prípade takého porušenia ochrany osobných údajov budeme bezodkladne informovať príslušný dozorný orgán, a promptne riešiť situáciu. Ak je pravdepodobné, že Vás porušenie ochrany osobných údajov môže spôsobiť škodu, taktiež bezodkladne informujeme aj Vás o porušení ochrany osobných údajov.

 1. Zmeny našej Politiky Ochrany Údajov

Našu Politiku Ochrany Údajov môžeme z času na čas dopĺňať, v takom prípade Vám vždy poskytneme doplnenú verziu Politiky Ochrany Údajov. Kontaktujte Nás ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto Politiky Ochrany Údajov, môžete nás kontaktovať na info@digitalfuture.sk    podpora@digitalfuture.sk

Sme radi že ste s nami.

Digital Future s.r.o.